O.D.-ortačko društvo

Osniva se ugovorom između dva ili više lica koji se sklapa sa ciljem poslovanja u okviru zajedničke firme, pri čemu svako lice celokupnom svojom imovinom odgovara za obaveze ortačkog društva.Osnovni razlog kojim se rukovode partneri pri osnivanju ortačkog društva jeste veći finansiski i poslovni kredibilitet. Ortačko društvo ne mora imati upravni odbor ali mora imati direktora.

Članovi ortačkog društva ulažu uloge jednake vrednosti.Ortačko društvo može prestati da postoji smrću člana društva, otkazom člana društva, istekom vremena ukoliko je osnovano na određeno vreme i odlukom suda usled likvidacije

Glavna prednost o.d. jeste učešće svakog od ortaka u upravljanju i niski  troškovi osnivanja.Najvažnija prednost o.d. je lakše obezbeđivanje kapitala i kredita.

Najveća slabost o.d. je neograničena odgovornost ortaka i ona podrazumeva da članovi  o.d. odgovaraju svojom ličnom imovinom.Najgori momenat je taj što poverioci mogu da biraju od kog člana će naplatiti dugove.


Pravni oblici privrednog društva-nastavak lekcije

Društvo sa ograničenom odgovornošću-d.o.o. je privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih lica odnosno fizičkih lica sa unapred određenom glavnicom i rizikom poslovanja društva u visini njihovog uloga u njemu. Ovo društvo ima status pravnog lica i njegovi osnivači učestvuju u osnovnom kapitalu sa svojim ulozima ali ne odgovaraju za obaveze društva.

D.O.O. može da ima najviše 50 članova. D.O.O. ima svoju imovinu koja je odvojena od privatne imovine članova društva tako da oni za obaveze društva odgovaraju ograničeno,samo do visine osnivačkog kapitala. Upravljačka prava u tom društvu srazmerna su visini uloga članova.Ulozi članova mogu biti u novcu,stvarima,pravima,izvršenom radu i pruženim uslugama.U pogledu upravljanja d.o.o. ima ili direktora ili upravni odbor što je određeno osnivačkim aktom. Ako društvo ima upravni odbor predsednik upravnog odbora obavlja i funkciju direktora.

Najveća prednost ovog društva ogleda se u ograničenoj odgovornosti njegovih članova-samo do visine osnivačkog uloga. Ovim se smanjuje rizik  i preduzetnicima pruža mogućnost da se oslobode strepnje za sopstvenu imovinu pri svakodnevnom poslovanju. Nedostatak se može uvrstiti visoki troškovi otpočinjanja rada i obavezan minimalni početni kapital. Jedna od najslabijih tačaka jeste njegov nizak kreditni bonitet.

Akcionarsko društvo-A.D. je privredni subjekt koji osniva jedno ili više pravnih lica radi obavljanja određene delatnosti u okviru zajedničke firme a čiji je osnovni kapital unapred definisan i podeljen na akcije.